Vedtægter

Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er Holsted Antenneforening, der har til formål at eje og drive antenne-/dataanlæg i lokalområdet.
Foreningens hjemsted er Vejen Kommune.

§ 2.

Medlemmer af foreningen er, enhver ejer af ejendom i området, som er tilsluttet, fællesantenneanlægget.

Enhver parcelhusejer, som umiddelbart kan tilsluttes fællesantenneanlægget har ret til at forlange tilslutning, såfremt det af bestyrelsen fastsatte tilslutningsgebyr er, indbetalt til foreningen.

I tilfælde af, at en ejendom overgår til ny ejer, overtager denne den tidligere ejers forpligtelser og rettigheder overfor foreningen.

§ 3.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, dog således at 3 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige årstal, medens 4 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige årstal. Bestyrelsen, konstituerer sig med, formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen leder under ansvar for generalforsamlingen, foreningens anliggender og disponerer over anvendelsen af pengemidler som indsættes i det af foreningen benyttede pengeinstitut. Dispositionsberettiget til foranstående konto er hele bestyrelsen, dog mindst kasserer og 1 bestyrelsesmedlem

§ 4.

Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

§ 5.

Højeste myndighed i foreningen er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig, som indkaldes med 14 dages varsel, gennem dagspressen og/eller via tilgængelige elektroniske medier (eks. foreningens egen hjemmeside, sociale medier, mail mv). Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må senest 8 dage før dennes afholdelse indsendes skriftlig til, bestyrelsen, i henhold til de i indkaldelsen fastsatte retningslinjer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Almindelig, stemmeflertal er afgørende for alle på generalforsamlingen behandlede sager med undtagelse af lovændringer, der skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Mødeberettiget på generalforsamlingen er foreningens medlemmer med ægtefæller, dog således at der kun tildeles én stemme pr. tilslutning.

Dagsorden skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5 Valg af bestyrelse
6. Eventuelt.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 8 dages varsel, når den mener det er nødvendigt, ligesom 25% af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kan forlange generalforsamlingen indkaldt.

Dagsorden skal tydelig fremgå af indkaldelse.

Bestyrelsen skal, når en sådan henvendelse foreligger, senest 3 uger efter, indkalde til generalforsamling med mindst 8 dages varsel.

§ 7.

Bestyrelsen drager omsorg for, at det på generalforsamlingen fastsatte kontigent opkræves umiddelbart efter, dennes afholdelse. Bestyrelsen kan beslutte om kontingentet opkræves direkte, eller fordeles på årets regninger.

§ 8.

Undlader et medlem at, betale det af generalforsamlingen vedtagne kontigent, vil dennes forbindelse til fællesantenneanlægget blive afbrudt, hvor efter forbindelsen kun kan reetableres mod betaling af forfaldent kontigent, samt de med lukningen forbundne udgifter.

§ 9.

Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres. Derudover kan foreningen ophøre, såfremt 75% af medlemmerne, beslutter det. Ophør af foreningen kræver beslutning på 2 uafhængige generalforsamlinger, såfremt 75% af de fremmødte medlemmer beslutter det. Ved foreningens ophør, træffer en ekstraordinær generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, bestemmelse om, hvad der, skal ske med foreningens ejendom og midler.

§ 10.

Foreningen er forpligtig til efter bedste evne, at opretholde en uforstyrret og normal drift, men påtager sig dog intet ansvar for eventuelle driftforstyrrelser, og andet force majeure.

§ 11.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at skrive kontrakt med et aut. installationsfirma om ,installation af anlægget også ved senere udvidelser.

§ 12.

Foreningen nedlægger kabler til fortovskanten, installation ud over dette er, foreningen uvedkommende. Tilslutning til stikdåse er kun tilladt af en tekniker, der kan godkendes af foreningen.

§ 13.

Tilslutningsafgiften skal betales kontant ved tilslutning.

§ 14.

Medlemmerne hæfter for foreningens lån i pengeinstituttet, dog således for at forstå, at intet medlem hæfter med mere end 1000,00 kr.

Foranstående vedtægter blev hermed vedtaget på det Holsted stiftende generalforsamling.

Holsted den. 3 august 1972, samt opdateret 24/3-2022
Antenneforening

Kontaktinformation

Norlys teknisk support

70114040

Hverdage:   08.00 - 21.00

Weekend & helligdage:

09.00 - 17.00

Norlys kundeservice

70114040

Hverdage:   08.00 - 17.00

Weekend & helligdage:  Lukket

Info

fra Norlys

om driftsforstyrrelser her

 

Foreningen

25 77 36 41

19:00-20:30 på hverdage

 

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.